Kvietimas teikti paraiškas II Asociacijos VRFS klubų paramos fondo šaukimui Visos

Siekdama skatinti futbolo masiškumą ir plėtotę Vilniaus regione, didinti klubų dalyvavimą Asociacijos VRFS veikloje, stiprinti klubų struktūrą, skatinti socialinę veiklą ir klubų komunikaciją Asociacija VRFS skelbia antrąjį klubų paramos fondo šaukimą.

 

KLUBŲ PARAMOS FONDO TAISYKLĖS:

1. Parama negali būti tenkinama, jeigu klubas nėra VRFS narys, neturi juridinio ir paramos gavėjo statuso arba klubas turi pradelstų įsiskolinimų Asociacijai VRFS ir/ar tretiems asmenims.

2. Klubas gali gauti Fondo paramą ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

3. Fondas per metus vykdo du kvietimus teikti paraiškas (pavasario ir rudens etapai). Paraiškos teikiamos kvietimo metu nustatytais terminais ir tvarka. Pavėluotai pateiktos paraiškos nevertinamos ir nenagrinėjamos.

4. Paraiškas vertina ir atrenka Asociacijos VRFS Klubų paramos fondo komitetas, o galutinį paramos gavėjų sąrašą tvirtina VRFS valdyba.

5. Maksimali paramos suma yra 500 Eur, tačiau atsižvelgiant į pateiktos paraiškos pagrįstumą, svarbą ir reikalingumą ji gali būti ir didesnė (ne daugiau kaip 1000 eur).

6. Paramos gavėjas turi sudaryti paramos sutartį ir gautą paramą deklaruoti savo finansinėje atskaitomybėje pagal LR įstatymų reikalavimus.

 

PARAIŠKŲ ATRANKOS KRITERIJAI

1. Pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai yra tie, kurie pagrindžia kaip ir kokiomis priemonėmis pareiškėjas įgyvendins fondo tikslus ir uždavinius. Projekto aprašyme paraiškos teikėjas turi nurodyti kam bus naudojama parama, pvz.: stiprinti klubo struktūrą (dublerinė, senjorų, futsal, moterų komandos, vaikų grupės ir t.t.) ir didinti masiškumą, didinti klubo aktyvumą dalyvaujant futbolo veikloje (skaičius projektų kur dalyvauja klubas, klubo renginiai), siekis savarankiškai įgyvendinti projektus sporto ar socialinėje srityje (turnyras, klubo rengiama socialinė akcija, leidyba, kita socialiai svarbi veikla) , klubo komunikacijos stiprinimas (klubo veikla FB ar internete, filmavimas, fotografavimas), kitos veiklos, kurios atitinka Fondo tikslus.

2. Kaip papildomi atrankos kriterijai gali būti vertinamas ir paraiškos davėjo indėlis projekte (pageidautina, kad pareiškėjai nurodytų savo indėlį), projekto veiklos pokytis (rezultatas), vykdomo projekto tęstinumas, klubo ilgaamžiškumas ir tradicijos, klubo aktyvus dalyvavimas Asociacijos VRFS veikloje, finansinis pareigingumas.

3. Detalesni kriterijai nurodomi kvietimo sąlygose.

 

Paraiškos teikiamos el.paštu paulius@sfl.lt  iki spalio 10 d. 18 val. Teikiant paraišką būtina užpildyti paraiškos formą, kurią galima rasti www.vilniausfutbolas.lt skiltyje dokumentai. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos kokybę lemia ne teksto dydis, o konkretūs dalykai kurie apibrėžia kokybę ( projekto tradicijos ir tęstinumas, pareiškėjo indėlis, projekto viešinimas ir sklaida, projekto rezultatas ir t.t.).

 

Pirmame Fondo šaukime buvo gautos 12 klubų paraiškos, o VRFS Valdyba 500 eurų dydžio paramą skyrė FC Vova, TEC, FC Top Kickers ir FK Viltis klubams. Antrajame kvietime Fondas išdalins 3000 eurų finansinės paramos.

 

Informuojame, kad sporto inventoriaus („Hummel“) fondo šaukimas kol kas sustabdytas, nes Asociacija VRFS neturi jokių žinių ar LFF „Hummel“ fondas vykdo veiklą ir kokie jo veiklos principai.

 

Asociacijos VRFS prezidentas Paulius Malžinskas